Vážení členovia Asociácie somelierov Slovenskej republiky,

Srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie Asociácie somelierov Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 10. februára 2016 o 16.00 h v hoteli NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7 v Bratislave.

Program zasadnutia valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie a privítanie členov ASSR a hostí
  2. Návrh a schválenie programu
  3. Správa o hospodárení za rok 2015 a návrh dozornej rady ASSR na schválenie
  4. Schválenie správy o hospodárení a ročnej účtovnej závierky za rok 2015
  5. Návrh plánu činnosti na rok 2016
  6. Schválenie plánu činnosti na rok 2016
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

Valné zhromaždenie sa bude konať v čase od 16.00 h do 18.00 h.

Svoju účasť potvrďte najneskôr do 21.01. na adresu: irox@centrum.sk,