Vážení členovia Asociácie somelierov Slovenskej republiky,

Asociácia somelierov Slovenskej republiky (ďalej „ASSR“) spracúva osobné údaje podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah spracovania osobných údajov

ASSR spracúva osobné údaje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ich príslušná dotknutá osoba poskytla ASSR v súvislosti so vstupom do ASSR (najmä v rozsahu „Prihlášky do Asociácie somelierov Slovenskej republiky“), prípadne iného právneho vzťahu s ASSR, na základe prejavu vôle dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb a jedná sa najmä o meno, priezvisko, akademický titul, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, prípadne informácie o zamestnaní a zamestnávateľovi dotknutej osoby.

ASSR sa v rámci svojej činnosti venuje aj organizovaniu rôznych podujatí a súťaží, na tieto účely môže byť nevyhnutné poskytovanie ďalších osobných údajov súvisiacich s účasťou na týchto podujatiach, prípadne pre zapojenie sa do súťaže.

Účel spracovania osobných údajov (právny základ)

ASSR spracúva osobné údaje dotknutých osôb len na stanovené účely, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanovených účelov.

Osobné údaje sú spracovávané za účelom evidencie členov ASSR, zasielanie informácií o novinkách týkajúcej sa činnosti ASSR , pri organizovaní súťaží a pri vydávaní certifikátov, ako aj za účelom fakturácie.

Príjemcovia osobných údajov

V rámci činnosti ASSR, môže ASSR zapojiť do spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  ďalšie subjekty a to iba za podmienok stanovených Nariadením a platnými právnymi predpismi.

Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov Vám bude poskytnutý na požiadanie u ASSR.

Príjemca osobných údajov za účelom poskytovania služieb vedenia účtovníctva je spoločnosť IROX, s.r.o., Jamnického 18, 841 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11234/B.

Kontaktné údaje ASSR

V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov, či podnetov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás prosím kontaktujte telefonicky + 421 903 44 64 22, e-mailom (beatavlnkova@gmail.com) alebo osobne v sídle ASSR Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava na základe dohodnutého stretnutia.